Loader siden

Hypnose Psykoterapeut

Uddannelsesstart

KØBENHAVN
1. september 2022

AARHUS
1. september 2022

Informationsmøde

KØBENHAVN
Ingen fysiske infomøder planlagt
Kastanie Allé 4, 2720 Vanløse

AARHUS
Ingen fysiske infomøder planlagt
Åbogade 40, 8200 Aarhus N.

ONLINE
24. august 2022

Om uddannelsen

En 4-årig professionel psykoterapeutisk uddannelse

Psykoterapeut Akademiet´s mål er at uddanne de mest veluddannede psykoterapeuter
med det højeste faglige niveau i Danmark. Derfor har vi udviklet den 4-årige uddannelse til
Reg. Psykoterapeut. Efter denne uddannelse vil du have en omfattende og stærk håndværksmæssig baggrund som terapeut. Du vil med dit høje kompetenceniveau kunne
udøve psykoterapi med høj faglighed, etik og moral, og dermed kunne gøre en forskel som terapeut og Hypnose Psykoterapeut.

Den 4-årige uddannelse er tilrettelagt, så det er muligt at have erhvervsarbejde sideløbende med uddannelsen.

Uddannelsen til psykoterapeut kan erhverves mange steder, og titlen psykoterapeut i sig
selv fortæller ikke noget om det faglige indhold man er undervist i. Men det gør titlen Hypnose Psykoterapeut derimod. Titlen er patenteret af Psykoterapeut Akademiet & Hypnose Skolen og derfor det eneste sted, hvor du kan tage denne uddannelse, med ret til at anvende titlen Hypnose Psykoterapeut.

Efter endt uddannelse som Hypnose Psykoterapeut kan du via FaDP få titel som Reg. Psykoterapeut, da denne godkendes af FaDP - foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Uddannelsens fire år

Hypnose Psykoterapeut uddannelsen tager udgangspunkt i at du som terapeut møder klienten der hvor klienten er, vælge den metode der bedst hjælper klienten, samt i at orientere sig i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer. Hvert enkelt menneske har en personlighed og en identitet, som formes via tanker, følelser og sansning, og som alle er under udvikling livet igennem.

På de to første studie år som, Hypnoterapeut & NLP Practitioner og Master Hypnoterapeut & Master NLP Practitioner, opnår du en grundig forståelse og viden om hypnose og NLP, som er grundlæggende elementer indenfor hypnose psykoterapi. Du får indsigt i dine egne psykologiske mønstre, en forudsætning for at du kan skelne imellem dig selv og klienten.

Der lægges vægt på at du som studerende selv tager ansvar og har viljen til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Der er fokus på dig som studerende og din ansvarlighed og trivsel, samt at give dig bevidsthed om dine egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Overbygningsmodulerne på 3. & 4. studieår giver dig mulighed for at videreudvikle og integrere de metoder og teorier, som blev introduceret på grund og master uddannelsen, samt tilegne dig ny viden om bl.a. avanceret hypnoterapi og psykologi. Det vil give dig en bred forståelse for sindets mekanismer og den neuropsykologiske tilgang.

Psykologi undervisningen fokuserer på de processer, der foregår i mennesker og mellem mennesker. Processer gennem hvilke vi skaber vores forståelse af os selv og vores forståelse af andre. Det handler om, hvordan vi forandrer og udvikler os, og hvordan forandring sker. Mennesket er i et evigt samspil mellem indre psykologiske processer og ydre kulturelle og samfundsmæssige værdier.

Menneskesynet i psykologien baserer sig på tanken om, at mennesket er i samspil med sine omgivelser, hvor mennesket ikke kan tænkes isoleret fra de ydre omstændigheder.

Som studerende kvalificerer du dig bl.a. til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb og spiseforstyrrelser, alt af lettere til moderat karakter. Men også med parforhold, sexologi samt personlig udvikling. Som psykoterapeut arbejder du med det raske menneske, der i en periode mangler ressourcer til at håndterer deres egen udfordring.

Du bliver trænet grundigt i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Psykoterapeut uddannelsen er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi. Du bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og tilstande med alvorligt misbrug.

Du uddannes heller ikke til at varetage tilstande med suicidal fare, psykiatriske diagnoser, f.eks. border-line strukturer og andre personlighedsforstyrrelser, samt dys sociale personlighedstyper og psykotiske tilstande. Ovenstående, skal med Psykoterapeut Akademiet´s øjne, behandles af specialister indenfor specialistens fagområde.

Psykoterapeut Akademiet´s psykoterapeutiske retning ligger inden for hypnose, NLP, den kognitive – og humanistiske psykoterapi. Disse retninger bygger på at klienten har alle de ressourcer der er brug for, og at psykoterapeuten som udgangspunktet for terapien, tror på klients ressourcer, har respekt for klientens model af verden og at alle svar findes på det ubeviste plan. For at få så bred og nuanceret basisviden i psykologi som muligt, har vi har valgt at tage udgangspunkt i centrale teorier og begreber, der er relevante i vores arbejde med mennesker.

Det er en forudsætning at du arbejder efter Psykoterapeut Akademiet´s gældende etiske regler.

De enkelte studieår

Klik her for at læse mere om 1. studieår

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 1. studieår på Psykoterapeut Akademiet

Uddannelsens første år er en grunduddannelse som kan tages, uden at du forpligter dig til den 4- årige psykoterapeut uddannelse. På den 1-årige grunduddannelse lærer du at bruge hypnose, hypnoterapi og NLP på en afslappet og sikker måde.

Du lærer at arbejde med det ubevidste sind, som er en forbindelse til visdom, forandringer, kreativitet og uendelige indre ressourcer. På grunduddannelsen lærer du overvejende symptom behandling.

Hypnose-delen rummer især teknikker fra den moderne hypnose.

NLP-delen inkluderer kommunikations viden og effektive teknikker fra Neuro-Lingvistisk Psykologi.

Du vil også opnå terapeutiske kompetencer og øget livskvalitet, dels via dit eget terapiforløb, dels ved superviseret terapiforløb med dine egne klienter, og den personlige udviklingsproces med selvindsigt og selvudvikling som mål og værktøj.

Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen i NLP og Hypnose.

Læs mere om grunduddannelsen her: Hypnoterapeut/ NLP Terapeutisk Practitioner

Klik her for at læse mere om 2. studieår

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 2. studieår på Psykoterapeut Akademiet

Uddannelsens 2 år er en Master uddannelse i Hypnose og NLP, som giver dig større viden og flere kompetencer inden for hypnoterapi og NLP. Master uddannelsen kan tages uden at du forpligter dig til den 4- årige Hypnose Psykoterapeut uddannelse. På Master uddannelsen lærer du overvejende årsagsbehandling.

Der arbejdes med hele det kognitive system med underliggende tanker og fortolkninger, værdier, overbevisninger, og projektioner. Dertil kommer kommunikation og samtaleteknikker, hvor der trænes i at registre automatiske negative tanker, samt anvendelse af avancerede sprogmønstre, som skaber en grundlæggende ændring i adfærd og følelser.

De grundlæggende lytte- og samtaleteknikker fra grunduddannelsen, udvikles yderligere, så fundamentet for udvikling af professionel adfærd bliver endnu stærkere, og sikrer terapeutens neutralitet, samt eliminerer overføringer af terapeutens overbevisninger, værdier holdninger og følelser.

Desuden lærer du grundlaget for NLP modellering, dvs. at skabe teknikker, adfærd og færdigheder gennem at udforske andres ekspertise.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Læs mere om masteruddannelsen her: Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner

Klik her for at læse mere om 3. studieår

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 3. studieår på Psykoterapeut Akademiet

På tredje studieår vil fokus i højere grad være på nogle indre psykologiske processer. Målet er at udvikle dine psykoterapeutiske kompetencer, give dig endnu dybere psykologisk forståelse, og dermed en endnu større ”værktøjskasse” med flere konkrete terapeutiske hypnotiske metoder.

Psykoterapeut Akademiet´s overbygning til Hypnose Psykoterapeut uddannelsen, starter med et 2 dages Kick-off møde, hvor der bl.a. bliver etableret studiegrupper. Her gennemgås på 3. og 4. studieår, vi snuser til andre terapeutiske metoder, herunder mindfulness…..og meget andet.

På 3. studieår lærer du at træne metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger, som har vist sig at være de mest effektive til at hjælpe mennesker. Du lærer at finde helhedsorienterede løsninger på forskellige typer af følelsesmæssige problemer som f. eks. tab, sorg, angst, så du bedst muligt kan hjælpe dine klienter igennem identitets- og livskriser, og dermed opnå en større livskvalitet.

3. studieår på uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen der relaterer til det lærte stof.

Skemalagt undervisning på Psykoterapeut Akademiet

 • 2 dages Kick-off af Hypnose Psykoterapeut uddannelsen
 • 3 moduler a’ 4 dage, torsdag til søndag
 • 3 moduler a’ 2 dage, lørdag / søndag
 • 1 modul á 1 dag, fredag
 • 6 obligatoriske undervisnings møder á 3 timer på skolen, kl. 17:30-20:30, hverdage. Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske og kognitive tankegang, mindfulness m.m.
 • 3 obligatoriske gruppesupervisioner a´ 3 timer på skolen, kl 17:30 – 20:30, hverdage
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af 3. år
 • Den studerende har en uge til at løse den skriftlige opgave
 • Eksamen vurderes bestået/ikke bestået
 • Ved ”Ikke bestået” har den studerende en uge til at revidere opgaven

Individuel tilrettelæggelse, ikke skemalagt

 • Obligatorisk individuel terapi hos en psykoterapeut / psykolog – 16 timer med egenbetaling. (Ud over den egenterapi der indgår i uddannelsen)
 • Supervision 15 timer, egenbetaling.
  (Ud over den supervision der indgår i uddannelsen)
 • Selvrefleksion, sparring og supervision i egen arbejdsgruppe, 26 timer
 • Færdighedstræning med egen klinter – 70 timer
 • Løbende evaluerings samtaler
Klik her for at læse mere om 4. studieår

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 4. studieår på Psykoterapeut Akademiet

På 4. studieår fortsættes udviklingen af de terapeutiske kompetencer, hvor vi bl.a. fokuserer på Socialpsykologi og Kommunikation / Psykologi / Filosofi.

Vi vil desuden se på interaktionen med menneskets ydre livsverden og de dybeste menneskelige potentialer. Vi undersøger grænsefladen mellem de muligheder, vi har som individer, og de større sociale, kulturelle og spirituelle sammenhænge, som vi alle er en del af.

På dette 4. år af din psykoterapiuddannelse vil du også påbegynde skrivningen af et min. 25 siders afsluttende speciale om psykoterapi og hypnose.

Skemalagt undervisning på Hypnose Skolen

 • 3 moduler a’ 4 dage, torsdag til søndag

o   Transpersonlig Hypnoterapi 

o   Parterapi

 • 3 moduler a’ 2 dage, lørdag / søndag
 • 10 obligatoriske undervisnings møder á 3 timer på skolen, kl. 17:30-20:30, hverdage. Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske og kognitive tankegang, mindfulness m.m.
 • 4 obligatoriske gruppesupervisioner a´ 3 timer på skolen, kl 17:30 – 20:30, hverdage
 • Skriftligt speciale ved afslutningen af 4. år

o   Specialet skal fremlægges mundtlig, ca. 1 times varighed

o   Du vil blive instrueret i fremgangs måde til dit speciale på starten af 4. år.

o   Skriftlig og mundtlig eksamen vurderes bestået / ikke bestået

o   Ikke bestået skriftlig eksamen: Specialet kan revurderes inden mundlig eksamen

o   Ikke bestået mundtlig eksamen: Re-eksamen inden for et halvt år

Individuel tilrettelæggelse, ikke skemalagt

 • Obligatorisk individuel terapi hos en psykoterapeut / psykolog – 14 timer med egenbetaling. (Ud over den egenterapi der indgår i uddannelsen)
 • Supervision 12 timer, egenbetaling
 • Selvrefleksion, sparring og supervision i egen arbejdsgruppe, 26 timer
 • Færdighedstræning med egen klinter – 70 timer
 • Løbende evaluering samtaler

Eksaminer til Hypnose Psykoterapeut

1. år. Der er en skriftlig og mundtligt eksamen på grunduddannelsen i såvel Hypnose og som i NLP. Du bliver eksamineres af en udefrakommende censor.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Ved ikke bestået: Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

2. år. Der er en mundtlig og skriftlig eksamen til Masteruddannelsen i Hypnose. Eksaminationen foretages af en udefrakommende censor.

I NLP Master Practitioner uddannelsen udarbejdes der en skriftlig modellerings opgave. Opgaven fremlægges efterfølgende mundtlig for medstuderende og en udefrakommende censor. De mundtlige og skriftlige eksamener bedømmes bestået / ikke bestået. Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

3. år. Er der en skriftlig eksamen, som skal klarlægge om den studerende i tilstrækkelig grad behersker de teoretiske og refleksive kompetencer, der danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde indenfor rammerne af den humanistiske og kognitive psykoterapi.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Hvis eksamenen ikke er bestået har den studerende 14 dage til revidering af sin skriftlige opgave.

4. år. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal udarbejde et omfattende skriftligt speciale inde for et psykologisk område hvori hypnoseterapi indgår. Specialet skal efterfølgende fremlægges mundtligt for medstuderende og to udefrakommende censorer.

Den skriftlige, såvel som den mundtlige uddannelse bedømmes bedømmes efter 12 trins skalaen. Der kan afholdes re-eksamen indenfor 6 måneder, hvis man som studerende ikke består eksamenen.

Psykoterapeut Akademiet er godkendt af FaDP

Hypnose Psykoterapeut uddannelsen tager udgangspunkt i at møde klienten der, hvor klienten er og vælge den metode der bedst hjælper klienten, samt i at orientere sig i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer. Du bliver trænet grundigt i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Psykoterapeut uddannelsen er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi.

På de to første studie år uddannes du som Hypnoterapeut & NLP Practitioner og Master Hypnoterapeut & Master NLP Practitioner, hvor du opnår en grundig forståelse og viden om Hypnose og NLP, som er grundlæggende elementer indenfor hypnose psykoterapi. Du får indsigt i dine egne psykologiske mønstre, dette er en forudsætning for at du kan skelne imellem dig selv og klienten.

Der lægges desuden vægt på, at den enkelte studerende tager ansvar for sig selv og har viljen til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Der er fokus på den enkelte studerendes personlige ansvarlighed og trivsel, samt bevidstheden om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Overbygningsmodulerne på 3. og 4. år til psykoterapeut giver dig mulighed for at videreudvikle og integrere de metoder og teorier, som du blev introduceret til på 1. & 2. studieår. Samt tilegne dig ny viden om bl.a. avanceret hypnoterapi og psykologi. som vil give dig en bred forståelse for sindets mekanismer og den neuropsykologiske tilgang.

Psykoterapeut Akademiet´s 4-årige certificeret og Reg. Psykoterapeut uddannelse bygger på teori, personlig udvikling og praktisk erfaring, som bliver implementeret i en helhed, så du er i stand til at vurdere hvilke interventioner/metoder der kan anvendelse på baggrund af den viden, du erhverver dig om symptomerne.

Som studerende kvalificerer du dig blandt andet til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb og spiseforstyrrelser, alt af lettere til moderat karakter. Men også med parforhold og sexologi, samt personlig udvikling. Som udgangspunkt arbejder vi med det raske menneske, der i en periode mangler ressourcer til at håndterer deres egen udfordring.

Du bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og tilstande med alvorligt misbrug. Du uddannes heller ikke til at varetage tilstande med suicidal fare, psykiatriske diagnoser, f.eks. border-line strukturer og andre personlighedsforstyrrelser, samt dys sociale personlighedstyper og psykotiske tilstande. Ovenstående, skal med Hypnose Skolens øjne, behandles af specialister indenfor specialistens fagområde.

Det er en forudsætning at du arbejder terapeutisk efter Psykoterapeut Akademiet´s gældende etiske regler.

Med den 4- årige Hypnose Psykoterapeut uddannelsen får du en hypnose uddannelse kombineret med NLP, samt med endnu større professionel faglighed og et undervisningstimetal, der giver dig en seriøs og længerevarende uddannelse, hvor du får overblik og viden om forskellige psykologiske teorier.

Psykoterapeut Akademiet´s  psykoterapeutiske retning ligger inden for hypnose, NLP, den kognitive – og humanistiske psykoterapi. Disse retninger bygger på at klienten har alle de ressourcer der er brug for, og at psykoterapeuten som udgangspunktet for terapien, tror på klients ressourcer, har respekt for klientens model af verden og at alle svar findes på det ubeviste plan.

Når du er færdiguddannet Reg. Hypnose Psykoterapeut, vil du løbende have mulighed for at holde dig ajour med ny udklækkede teknikker og ny viden inden for dit faglige felt, da Psykoterapeut Akademiet tilbyder løbende efteruddannelse og kurser.

Dine muligheder for at få klienter forøges, og efterhånden som de etablerede systemer opdager hypnosens effektivitet, vil den veluddannede Reg. Hypnose Psykoterapeut have et stærkt fortrin.

Reg. Hypnose Psykoterapeut

Master Class i Psykoterapi

TILMELDING

FORNAVN*
EFTERNAVN*
E-MAIL*
TELEFON*
ADRESSE*
POSTNUMMER & BY*

VÆLG UDDANNELSE

Du tilmelder dig alle 4 år, men er kun bundet af 1 år af gangen, du betaler ligeledes for 1 år af gangen.

Er du Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner
kan du tilmeldes 3. & 4. år

Ønsker optagelse på 3. & 4. år i København
Ønsker optagelse på 3. & 4. år i Aarhus

Reservationspris: 6.000,-
Uddannelsespris pr. år: 33.900,-


BETALING

BETAL RESERVATIONSBELØBET ELLER HELE UDDANNELSESBELØBET NU ReservationsbeløbUddannelsesbeløb

Uddannelsen betales for 1 år af gangen.


Bemærk, at hele uddannelsesbeløbet skal betales senest 4 uger før uddannelsesstart, med mindre andet aftales.


EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL DIN BOOKING Der tages forbehold for eventuelle ændringer.Ved afsendelse af denne formular, giver du samtykke til at Psykoterapeut Akademiet må behandle og opbevarer dine oplysninger i henhold til vores persondatapolitik.