Loader siden

Etiske regler

§1 Almene bestemmelser

1.1.
De etiske regler er bindende for alle udøvende Psykoterapeuter, der er uddannet
på Psykoterapeut Akademiet, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning,
personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2.
Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige  og psykiske
udvikling og sundhed.

1.3.
Hensynet til og respekten for klienten går forud for Psykoterapeutens personlige
interesser.

§2 Forholdet til klienten

2.1.
Psykoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin
personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2.
Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, som erfares om klienten.

2.3.
Psykoterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeuten herigennem
risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4.
Psykoterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med
klientens samtykke.

2.5.
Psykoterapeuten kan føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i
samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd ect.
skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.
Opbevares følsomme oplysninger, skal psykoterapeuten tilmelde sig Datatilsynet.

2.6.
Klienten skal oplyses som sin ret til at se udtalelser, som psykoterapeuten har
udfærdiget om klienten.

2.7.
Journalføring, optagelser på lyd – og videobånd samt afspilning heraf kræver altid
klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens
skriftlige tilladelse.

2.8.
Psykoterapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage
tavshedspligt.

2.9.
Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for
klienten.

2.10.
Seksuel omgang mellem psykoterapeuten og klienten må ikke forekomme.

2.11.
En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at
føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12.
Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis psykoterapeuten
ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

2.13.
Er psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er terapeuten ansvarlig for, at denne
afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til anden kvalificeret
behandler.

§3 Forholdet til kollegaer

3.1.  
Psykoterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

3.2.  
En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at en anden psykoterapeut uddannet
på Psykoterapeut Akademiet bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor
vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Psykoterapeut Akademiets ledelse.

§4 Faglig standard

4.1.
Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes
arbejde, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2.
Psykoterapeuten må ikke ved annoncering eller lignede love konkrete resultater,
som der ikke kan garanteres for. Psykoterapeuten skal følge loven om
Markedsføring af Sundhedsydelser.

4.3.  
Psykoterapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med
behandlingsprincipperne for Hypnoterapi og Psykoterapi.

4.4.
Psykoterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem
egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

Regler for god klinisk praksis

  • Følge god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning.
  • Følge de Etiske regler og Behandlingsprincipper for psykoterapi.
  • Give klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og de
    forventninger de kan have til den.
  • Aldrig give behandlinger, hvis du eller klienten er under indflydelse af alkohol,
    euforiserende stoffer eller tilsvarende.
  • Ikke over for klienten fraråde lægebesøg.
  • Opmærksomhed på lokale mæssig og personlig hygiejne.